UOL Celebridades
Daniele Suzuki
Ensaio na praia (12/9/2007)